Gospodarka i natura w harmonii

Wywiad z dypl. inż. Franzem Röslem, Zarządzającym RÖSL GmbH & Co. KG

Pojazdy transportowe RÖSL
Flota zawiera różne pojazdy o różnych cechach użytkowych, dzięki czemu RÖSL może sprostać indywidualnym potrzebom transportowym

RÖSL GmbH & Co. KG z siedzibą w Ratyzbonie reprezentuje ponad 30-letnią historię sukcesu jako rodzinnie prowadzona firma w Bawarii i Saksonii. W 2022 roku dypl. inż. Franz Rösl przejął jednoosobowe kierownictwo firmy i od tego czasu wyznacza jasne kierunki. Jego maksyma brzmi: „Nasze działania muszą służyć regionowi i być zgodne z Matką Ziemią.” Tak firma definiuje na nowo swoje priorytety po latach rozwoju. Z wyraźnym skupieniem na dobru wspólnym RÖSL harmonijnie łączy gospodarkę z naturą.

RÖSL GmbH & Co. KG z siedzibą w Regensburgu to rodzinne przedsiębiorstwo, które od momentu założenia w roku 1968 przeszło imponujący rozwój. Dzisiaj firma zatrudnia ponad 100 pracowników w lokalizacjach w Bawarii i Saksonii i oferuje szeroką gamę produktów i usług, które spełniają wszystkie wymagania branży budowlanej.

Solidna budowa sukcesu

Korzenie firmy sięgają Edeltraud i Gerharda Rösl, którzy w 1968 roku założyli podstawy grupy firm, handlując produktami rolnymi. W kolejnych latach założyciele nieustannie poszerzali zakres działalności, a po wejściu do firmy obu synów, Christiana i Franza Rösl, stabilny rozwój został umocniony. Do handlu produktami rolnymi dołączyły handel materiałami budowlanymi, żwirownia i glinianka oraz kompostownia i zakład ziemi ogrodowej jako dodatkowe filary działalności.

Dipl.-Ing. Franz Rösl Dyrektor Zarządzający RÖSL GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Franz Rösl Dyrektor Zarządzający RÖSL GmbH & Co. KG

Połączenie

Od początku 2022 roku Franz Rösl jako Zarządzający Wspólnik odpowiada za całą Grupę Firmową, stawiając na docenianie współpracy zarówno wśród pracowników i klientów, jak i z samym regionem. „RÖSL naturalnie się rozwijał i z czasem stał się dużą rodziną“, mówi Franz Rösl. „Zawsze chcieliśmy również tworzyć dodatkową wartość dla regionu.“ Dlatego zarząd z dużym zaangażowaniem honorowo wspiera zdrowie gleby. Ta wiedza jest również bezpośrednio stosowana na miejscu przy pracach ziemnych.

RÖSL Leonardyt
Leonardyt na przykład w obszarach takich jak poprawa gleby, oczyszczanie wody i zdrowie zwierząt wnosi cenny wkład
RÖSL Ochrona przyrody
RÖSL przejął rolę lidera w zakresie odpowiedzialności ekologicznej i godzi ochronę przyrody z opłacalnością gospodarczą

Odpowiedzialność za środowisko

Franz Rösl podkreśla, że każde pokolenie ma swoje znaczenie dla firmy. Edeltraud i Gerhard Rösl stworzyli solidne fundamenty i zapewnili rozwój. Obecne pokolenie widzi siebie jako człowieka, partnera i ma wyraźną odpowiedzialność wobec środowiska. Wyraża się to również w silnym skupieniu na działaniach na rzecz ochrony przyrody i wzmacnianiu bioróżnorodności.

Z naturą, a nie przeciwko niej

Zasadniczo grupa firm Rösl nie pracuje przeciwko naturze, ale z nią. Już w 2003 roku w Ratyzbonie zbudowano geologiczną ścieżkę dydaktyczną, a od 25 lat firma angażuje się w badania nad humusem. "Nasz produkt Leonardit jest na przykład używany w żywności dla zwierząt, przetwarzaniu gnojowicy czy poprawie jakości gleby", zauważa dyrektor zarządzający. "Dzięki temu możemy wnosić cenny wkład w obszarach gleby, wody, roślin i zdrowia zwierząt." Dostarczone odpady są, o ile to możliwe, przetwarzane i zamieniane na certyfikowane materiały budowlane, w pełni zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego i oszczędnością zasobów naturalnych.

Szeroki zakres usług

Z około 120 pracownikami i szerokim zakresem usług w dziedzinach prac ziemnych, rozbiórek, transportu oraz obróbki ziemi i kamienia grupa firm Rösl jest aktywna w Bawarii i Saksonii. Na dwunastu lokalizacjach pozyskiwane są surowce, takie jak glina, kamienie, żwir i ziemia. Wyrobiska po eksploatacji są wypełniane ziemią bez konieczności dalszej renowacji.

W harmonii z naturą

"Już w trakcie bieżącej działalności przyczyniamy się do ochrony gatunków i przyrody poprzez tworzenie siedlisk", podkreśla Franz Rösl. Przykładowo, podczas prowadzonych prac ziemnych celowo tworzy się strome skarpy, które w okresie lęgowym pozwalają na gniazdowanie ptaków. Także poprzez tworzenie różnorodnych obszarów wodnych powstają siedliska dla wielu gatunków, takich jak płazy czy też chronione rośliny.

Ekonomia i ochrona środowiska

Jednym z relatywnie nowych aspektów oferty jest tworzenie i zarządzanie tzw. kontami ekologicznymi. Służą one przygotowaniu do renaturyzacji, np. w celu ochrony gatunków zagrożonych. „Przekraczamy wytyczne i udostępniamy konta ekologiczne również innym firmom”, wyjaśnia dyrektor zarządzający. „Naszym celem jest zatarcie linii podziału między gospodarką a naturą i doprowadzenie do ich harmonijnego współistnienia.”

Format i kultura

Grupa docelowa przedsiębiorstwa Rösl obejmuje Bawarię i Saksonię, działalność eksportowa nie jest planowana. „Chcemy w naszym obszarze wpływów tworzyć formaty, które mogą być przejmowane i ewentualnie rozwijane przez inne firmy”, mówi Franz Rösl. „Ważne jest dla nas, aby jako firma przejmować odpowiedzialność i wywierać pozytywny wpływ na region, jego mieszkańców oraz florę i faunę.”

Podsumowanie i perspektywy

Rok ubiegły grupa RÖSL zakończyła świętem z okazji zamknięcia roku dla swoich pracowników i pracowniczek w Bawarii. Dyrektor zarządzający Franz Rösl podkreślił przy tym znaczenie zaangażowanego wkładu wszystkich pracowników i pracownic w sukces firmy. Pomimo bieżących wyzwań patrzy on z optymizmem w przyszłość, dzięki lojalnemu wsparciu personelu.

Rola wzorcowa

Historia grupy Rösl pokazuje, jak można skutecznie łączyć ochronę przyrody, osiągi ekonomiczne i zaangażowanie regionalne. Przedsiębiorstwo pełni rolę wzorcową, nie tylko przez zrównoważoną i regionalną działalność gospodarczą, ale także przez aktywny wkład w zwiększanie bioróżnorodności i wzmocnienie regionu.

Więcej artykułów na ten temat